Преобразуване на един тип документ в друг чрез API

Функция/команда:document_convert
Предназначение:Създаване на нов документ базиран на стар от друг тип
Параметри: 1.type - Вид на стар документ (1 - фактура, 2 - проформа, 3 - стокова разписка, 4 - протокол)
2.id - ID на стар документ
3.new_type - Вид на нов документ (1 - фактура, 2 - проформа, 3 - стокова разписка, 4 - протокол)
4.settings - обект съдържащ допълнителни настройки
- old_document_paid (1 - ако старият документ ще се маркира като платен)
- new_document_paid (1 - ако новият документ ще се маркира като платен)
- not_convert_document_note (1 - ако няма да се прехвърлят допълнителните пояснения в новия документ)
Postman пример:https://fakturirane.com/api/v1/document_convert?type=2&id=4&new_type=1
Резултат: {
    "error": 0,
    "document": {
       "id": "6",
       "number": 5
   }
}

-error - Код на грешка
-document обект съдържащ ID на новия документ и неговия номер:
  -id - ID на новия документ и неговия номер
  -number - номер на новия документ
Възможни грешки: - Невалиден вид на документ. (3)
- Не е посочен ID номер на документ. (581)
- Документът не е открит. (582)
Забележка:Тази функция не променя складовите наличности.
Примерен PHP код: // Следния код се вмъква в примерния скрипт.

$doc_type = 2; // проформа-фактура
$doc_id = 1; // ID на документа-източник
$new_doc_type = 1; // тип на нов документ - фактура
$settings = new StdClass();
$settings->old_document_paid = 1; // ако старият документ се маркира като платен
$settings->new_document_paid = 1; // ако новият документ се маркира като платен
$settings->not_convert_document_note = 1; // ако няма да се прехвърлят допълнителните пояснения в новия документ

$new_document = $FAPI->document_convert($doc_type, $doc_id, $new_doc_type, $settings);
if(isset($new_document)){
  echo 'Документът е преобразуван! ID:'.$new_document->id.' Номер: '.$new_document->number;
}else{
  echo ' Документът не е създаден!';
}
Създайте си акаунт и изпробвайте Фактуриране още сега