Електронна касова бележка за онлайн магазин

Тази функция е полезна за собствениците на онлайн магазини, които получават плащания с пощенски паричен превод или с карти през виртуален POS терминал и не желаят да обвързват електронните си магазини със СУПТО. Ако се декларира IBAN на банковата сметка, на която се получават плащания, генерира се ежемесечно XML файл (стандартизиран одиторски файл за всички извършени чрез електронния магазин продажби, който се подава до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася) и изпращат електронен документ (електронна касова бележка) на клиента за всяка направена поръчка, тогава те не са задължени да използват СУПТО /импортер към СУПТО/ и да издават фискален бон за всяка продажба. Реквизитите на електронната бележка (документ) бяха уточнени през януари 2020 г.

Когато се изпълни тази функция с нужните параметри, в базата на софтуера за фактуриране се записва съответния документ и се генерира пореден номер. Данните от електронната бележката могат да бъдат записвани в софтуера като протокол, стокова разписка или фактура.

Електронна касова бележка

Функция/команда:document_online_shop
Предназначение:Създаване на PDF файл, който може да бъде съхранен като файл или автоматично изпратен по електронен път до клиента
Параметри: - document - обект, който съдържа полета за:
  » title - заглавие на документ. Ако не се попълни се използва "ЕЛЕКТРОННА КАСОВА БЕЛЕЖКА"
  » total - обща сума в лева
  » type - вид на документа в софтуера за фактуриране: 1 - фактура, 3 - ст. разписка, 4 - протокол
  » language - код на езика на отпечатания документ - bg или en
  » nra_number - номерът, получен от НАП при подаване на информация по чл. 52р от приложение № 33

  » vat_percent - начислед ДДС%, напр. 20. Ако не се попълни се взима от фирмения профил
  » order_number - номер на поръчка от онлайн магазини
  » vpos_number - номер на VPOS терминала. Попълва се само за VPOS транзакции
  » transaction_number - авторизационен номер на транзакция (Retrieval reference number RRN) при VPOS
  » payment_method_id - код на начин на плащане. 2 - по банка, 3- VPOS, 8 - ППП, 9 - PayPal

  » client_number - ЕИК/ЕГН на клиент
  » client_vat ИН по ДДС, VAT number
  » client_name - име на клиент
  » client_place - населено място от дан. адрес
  » client_address - данъчен адрес (без населено място)
  » client_face - МОЛ
  » client_phone - тел. номер
  » client_email - email на клиент
  » receiver - име на получател

  » creator - име на съставител. Ако не е попълнено се използва посочения съставител в настройките
  » place - място на сделката. Ако не е посочено се използва мястото от данъчния адрес на доставчика
  » numbers_id - няма нужда се попълва ако работите с основен търговски обект. 1 - за втори, 2 - за трети и т.н.
  » add_client_to_db - Ако е попълнено 1 и клиентът не съществува в списъка с клиенти в софтуера се добавя. Прави се проверка по ЕИК/ЕГН.

  » rows - Редове на документ. Масив от обекти със следните полета:
    » name - Име на стока или услуга
    » quantity - Количество на стока/услуга
    » measure_id - Мярка на стока/услуга - 70 за брой. За повече информация - F. ДРУГИ > Мерни единици
    » price - Продажна цена на стока/услуга в лева
Postman пример: https://fakturirane.com/api/v1/document_online_shop?document={"total":"40","type":"3", "nra_number":"4", "vat_percent":"20", "order_number":"1", "vpos_number":"23423D2342343", "transaction_number":"1234567", "payment_method_id":"3", "client_number":"147022197", "client_name":"Име на клиент", "rows":[{"name":"Стока 1", "quantity":"4", "measure_id":"70","price":"10"}]}
Резултат: {
    "error": 0,
    "pdf": "%25PDF-1.7%0A%25%E2%E3%CF%D3%0A10+0+obj%0A"
}

-error - Код на грешка
-pdf - Съдържанието на файла представен като текст
Възможни грешки: - Грешка при изпълнение на заявка. (4)
Забележка:Полученият резултат може да бъде показан или изтеглен като файл в браузъра или да бъде съхранен като PDF файл, след което да бъде изпратен на клиента
Примерен PHP код: <?php
include('fapi-settings.php'); // fapi-settings.php можете да копирате от тук

$document = new StdClass();
$document->title = 'ЕЛЕКТРОННА БЕЛЕЖКА'; // заглавие на документ. Ако не се попълни се използва "ЕЛЕКТРОННА КАСОВА БЕЛЕЖКА"
$document->type = 3; // вид на документа в софтуера за фактуриране: 1 - фактура, 3 - ст. разписка, 4 - протокол
$document->language = 'bg'; // език на отпечатания документ - bg или en
$document->nra_number = '12'; // номерът, получен от НАП при подаване на информация по чл. 52р съгласно приложение № 33

$document->vat_percent = 20; // ако не се попълни се взима от фирмения профил
$document->order_number = '1'; // номер на поръчка от онлайн магазини
$document->vpos_number = '234-23FVDSAFD-23432-333'; // номер на VPOS терминала. Попълва се само за VPOS транзакции
$document->transaction_number = '1234234235234'; // авторизационен (Retrieval reference number RRN) номер на транзакцията - при VPOS
$document->payment_method_id = 3; // 2 - по банка банка, 3- VPOS, 8 - Пощенски паричен превод, 9 - PayPal

$document->client_number = '147022197'; // ЕИК на клиент
$document->client_vat = ''; // ИН по ДДС
$document->client_name = 'Име на клиент';
$document->client_place = 'гр. Бургас'; // населено място от дан. адрес
$document->client_address = 'ул. Перущица 5'; // данъчен адрес (без населено място)
$document->client_face = 'МОЛ';
$document->client_phone = '0888888888';
$document->client_email = 'email@na.klient';
$document->receiver = 'Иван Иванов'; // Получател

$document->creator = 'Георги Георгиев'; // ако не е попълнено се използва посочения съставител в настройките
$document->place = 'гр. София'; // Място на сделката, ако не е посочено се използва мястото от данъчния адрес на доставчика
$document->numbers_id = 0; // Коментирайте ако работите с основен търговски обект. 1 - за втори, 2 - за трети и т.н.
$document->add_client_to_db = 1; // използва се ако клиентът не съществува в номенклатурата с клиенти и желаете да го добавите. Прави се проверка по ЕИК/ЕГН.

$document->rows = array();

// Ред 1
$row = new StdClass();
$row->name = 'Стока 1';
$row->quantity = 4;
$row->measure_id = 70; // мярка от номенклатурата - 70 - бр.
$row->price = 10.00; // ед. цена с ДДС
$document->rows[] = $row;

// Ред 2
$row = new StdClass();
$row->name = 'Стока 2';
$row->quantity = 1;
$row->measure_id = 90;
$row->price = 15.00; // ед. цена с ДДС
$document->rows[] = $row;

$document->total = 55.00; // сума за плащане

$document->null_value = ''; // основание за нулева ставка или ненач. на ДДС. Попълва се само ако ДДС е 0%. Пример: Неначислен ДДС съгласно чл.113 ал.9 от ЗДДС
$document->note = 'Забележка към документ';

$command = 'document_online_shop'; // API функция/команда
$data = array('document'=>json_encode($document));

$result = send_to_api($command, $data); // изпълнение на функцията
// print_r($result); // можете да откоментирате, за да погледнете дали всичко е наред
if($result->error == 0){
  if(isset($result->pdf)){
    $pdf = urldecode($result->pdf);
    file_put_contents('order-document.pdf', $pdf); // Запазване във файл на генерирания PDF

    // Ако желаете можете да изтеглите файла или отворите директно в браузъра
    /*
    header('Content-Type: application/pdf');
    header('Content-Length: '.strlen($pdf));

    //header('Content-Disposition: inline;'); // За да се зареди PDF-а в браузъра
    header('Content-Disposition: attachment; filename=document.pdf'); // файла се изтегля.

    header('Cache-Control: private, max-age=0, must-revalidate');
    header('Pragma: public');
    echo $pdf;
    */
  }
}else{
  echo $result->error;
}
?>
Създайте си акаунт и изпробвайте Фактуриране още сега