Обновяване на информация за стока/услуга чрез API

Функция/команда:item_update
Предназначение:Използва се за обновяване на информация за стока/услуга
Параметри: 1.id - ID или артикулен номер
2.item - обект, който съдържа следните полета:
-code - Артикулен номер
-name - Наименование
-measure_id - Код на мерна единица *
-price - Продажна цена без ДДС
-price_base - Доставна цена без ДДС
-group_id - ID на артикулна група
-supplier_id - ID на доставчик
-critical_quantity - Критично количество
-notes - Бележки
-service - Флаг за услуга
-name_second - Име за Invoice
-price_retail Цена за Invoice
3.type - Тип на достъп (1 - по ID /по подразбиране/, 2 - по артикулен номер)
Postman пример:https://fakturirane.com/api/v1/item_update?id=S1-29&type=2&item={"name":"Вафла Боровец","price":"0.45"}
Резултат: {
    "error": 0
}

-error - Код на грешка
Възможни грешки: - Стоката/услугата не е открита. (212)
- Не е въведен артикулен номер или ID. (211)
- Не е изпратен обект като втори параметър на функцията. (122)
- Не е изпратена информация за обновяване. (124)
- Има повече от един артикул с този номер/ID. (225)
Примерен PHP код: // Следният код се вмъква в примерния скрипт.

$item_code = 'testcode'; // артикулен номер
$item = new StdClass();
$item->name = 'Име на стока';
$item->price = '4.44'; // за десетичен разделител се ползва точка

if($FAPI->item_update($item_code, $item, 2) != '0'){
  echo 'Информацията е обновена!';
}

// Обновяавне по ID
/*
$item_id = 2; // ID на стока или услуга
if($FAPI->item_update($item_id, $item) != '0'){
  echo 'Информацията е обновена!';
}
*/
Създайте си акаунт и изпробвайте Фактуриране още сега