Условия за ползване

Общите условия за ползване представляват своеобразен договор между Вас (като КЛИЕНТ) и “УЕБ АРТ” ЕООД (като изпълнител), българска фирма със седалище на управление ул. “Перущица” 5, Бургас 8001, България, ЕИК 147022197, която притежава уеб сайта https://fakturirane.com и софтуера предлаган чрез него. Този договор е основата, върху която ще се извършват сделки между Вас като КЛИЕНТ и “УЕБ АРТ” ЕООД. Този договор урежда отговорности по отношение на двете страни – КЛИЕНТ и “УЕБ АРТ” ЕООД.

Договорът влиза в сила от датата, когато КЛИЕНТА се регистрира или закупи софтуерен лиценз от “УЕБ АРТ” ЕООД. След сключването на този договор, при извършване на сделки от името на КЛИЕНТА, той се съгласява да се ограничи с условията на договора, дори ако някой друг го представлява. КЛИЕНТА се съгласява да се ограничава с този договор при сделки, извършени от някой, който използва лиценза му, независимо дали са от името на КЛИЕНТА или не.

“УЕБ АРТ” ЕООД е компания за информационни услуги и компютърни технологии. КЛИЕНТИТЕ закупуват софтуерен лиценз за програмата Фактуриране, който се предоставя от фирма “УЕБ АРТ” ЕООД, с цел да използват програмата Фактуриране за предварително дефиниран в софтуерния сертификат период от време.

По тази причина “УЕБ АРТ” ЕООД и вие, като наш КЛИЕНТ се съгласяваме със следното:

Услуги, описани в условията на този договор - “УЕБ АРТ” ЕООД дава неизключителни и без право на прехвърляне права на КЛИЕНТА да използва програмата Фактуриране на територията на Република България за брой фирми, брой работни места и брой периферни или фискални устройства определени от софтуерния лиценз, който притежава законно КЛИЕНТА.

Цени, описани в условията на този договор - КЛИЕНТА се съгласява, че всички цени, отстъпки и такси могат да бъдат променяни без предварително известие в каквато и да била форма.

  1. “УЕБ АРТ” ЕООД ще предостави на своя КЛИЕНТ услугите съгласно ценоразписа на “УЕБ АРТ” ЕООД, който е публикуван на адрес https://fakturirane.com.
  2. КЛИЕНТА дава право “УЕБ АРТ” ЕООД да бъде таксуван по цените определени от “УЕБ АРТ” ЕООД.
  3. Фалшиви сделки. КЛИЕНТА се съгласява да не въвлича “УЕБ АРТ” ЕООД в сделки и операции, които са измамни. За измами се считат всякакви незаконни операции извършени с програмата Фактуриране, предоставена от “УЕБ АРТ” ЕООД, без значение дали е лицензирана или демонстрационна версия.

Възстановяване на пари  - в случай, че КЛИЕНТ  иска да му се възстановят парите не лично от нас, а чрез неговата банка, “УЕБ АРТ” ЕООД ще възстанови сумата на КЛИЕНТА като преди това извади всички банкови такси свързани с тази операция. Ако тези случаи се повтарят често с един и същ клиент, “УЕБ АРТ” ЕООД си запазва правото да задържи 20% от платената сума за лиценз 365 дни назад от датата на последното банково движение свързано с КЛИЕНТА.

Гарантирано връщане на пари - ако в рамките на 10 дни от датата на закупуване на софтуерен лиценз от КЛИЕНТ, по някакви причини той иска да се откаже от него, той може да получи парите си обратно. “УЕБ АРТ” ЕООД гарантира възстановяване на парите ви в 10 (десет) дневен срок. Това означава, че ако не сте доволни от нашата програма за фактуриране можете да се свържете с нас и да получите обратно парите, които сте инвестирали за закупуване на софтуерен лиценз в рамките на 10 дни след заявката и плащането на лиценза. Прилежащите такси съпроводени с всяка една заявка за лиценз са крайни и се изключват от нашата гаранция за възстановяване на пари. Това означава ще таксите събрани от банката при извършване на преводи от ваша и наша страна няма да ви бъдат възстановени. Начина за удържане на тези такси е да ви бъде възстановена частична сума т.е. пълната транзакция минус таксите удържани от банката при плащане на лиценза и таксата удържана от банката при нашата транзакция при прехвърлянето на средства обратно – от нашата към вашата банкова сметка.

Прекратяване – всяка от страните може да прекрати този договор. Всяка от страните може да предупреди писмено за прекратяване на този договор.  След прекратяването КЛИЕНТА няма право да използва по какъвто и да било начин софтуерния продукт Фактуриране предоставен от “УЕБ АРТ” ЕООД.

Ограничение на услугата, право на отказ – КЛИЕНТА е съгласен с това, че “УЕБ АРТ” ЕООД по собствено усмотрение и без съгласието на КЛИЕНТА може да прекрати договора, ако последният използва услугите на “УЕБ АРТ” ЕООД за  морално осъдителни дейности. Морално осъдителни действия включват: действия, които смущават, вредят, обиждат, заплашват, клеветят или тормозят трети страни; действия забранени от закона на България и/или други държави, в които КЛИЕНТА развива своя бизнес; действия, които насърчават незаконно поведение като престъпление от омраза, тероризъм и детска порнография; действия, които са вулгарни, осквернителни, посегателство над личността, расистки, етнически или други, предизвикващи възмущение действия, или използване на чужда самоличност, както и причиняване на вреда на непълнолетни по какъвто и да е начин. “УЕБ АРТ” ЕООД ще прекрати договора заради морално осъдителни действия и няма да възстанови никакви парични средства на КЛИЕНТА.

Поверителност – КЛИЕНТА се съгласява с политиката на поверителност на “УЕБ АРТ” ЕООД при отношенията си с клиенти и също така се съгласява да обяви такава поверителност в своя сайт. В случай на липса на такава поверителност (когато това е необходимо)  КЛИЕНТА ще бъде санкциониран по усмотрение на “УЕБ АРТ” ЕООД.

Търговска марка – “УЕБ АРТ” ЕООД дава правото на КЛИЕНТА да използва собствената си търговска марка с тази на “УЕБ АРТ” ЕООД.

Маркетингови права – “УЕБ АРТ” ЕООД и компании свързани с нея имат право да търгуват с клиентите на КЛИЕНТА .

Техническа поддръжка – “УЕБ АРТ” ЕООД ще осигури техническа поддръжка на програмата Фактуриране на КЛИЕНТА по някой от посочените начини в сайта https://fakturirane.com.

Предизвестия – КЛИЕНТА  се съгласява всички предизвестия от “УЕБ АРТ” ЕООД към КЛИЕНТА  (с изключение на тези, свързани с нарушение на договора) да бъдат качени в нашия уеб сайт и да бъдат обявени 5 дни след слагането им. Предизвестия, свързани с нарушение на договора ще бъдат пратени на електронния адрес, който е регистриран в “УЕБ АРТ” ЕООД или по пощата. И в двата случая доставката ще бъде направена 5 дни след изпращане на предизвестието. Предизвестия от КЛИЕНТА за “УЕБ АРТ” ЕООД могат да се изпращат на електронната поща на адрес посочен в нашия уеб сайт.

За клиентите – КЛИЕНТА се съгласява да не привлича служители на “УЕБ АРТ” ЕООД с намерение да ги наеме за свои служители или клиенти. Ако КЛИЕНТА направи това ще трябва да плати стойността на заплатата за три години, която дава на всеки служител или 10000 лв.

Ограничена отговорност – “УЕБ АРТ” ЕООД не носи отговорност при каквито и да е обстоятелства за никакви специални, последователни, инцидентни щети произтекли или по някакъв начин свързани с този договор или с услугите за софтуерен лиценз, или с услугите или продуктите, с които КЛИЕНТА може да работи включително и не само: щети от изгубени печалби, загуба на данни, нарушаване на личната неприкосновеност, щети на трети лица. Тази ограничаваща отговорността клауза ще бъде изпълнена, дори ако фирма “УЕБ АРТ” ЕООД е предупредена за възможността за някакви искания. При никакви обстоятелства максималната отговорност на “УЕБ АРТ” ЕООД няма да превиши пълната сума платена от КЛИЕНТА за софтуерен лиценз. Отговорността на “УЕБ АРТ” ЕООД е ограничена до степента позволена от закона в Република България, който не изключва или ограничава отговорността за важни или незначителни щети.

Промени – този договор и неговите допълнения могат да бъдат променяни. КЛИЕНТА ще бъде уведомен при появата на промени докато трае процедурата по сключването на договора чрез електронната поща.

Прехвърляне на права – КЛИЕНТА не може да прехвърля своите права или задължения от този договор на други физически или юридически лица без писменото разрешение за това от “УЕБ АРТ” ЕООД. “УЕБ АРТ” ЕООД може да прехвърля своите права и задължения от този договор без предупреждение.

Клаузите в този договор са независими една от друга. Ако някоя част от договора е неприложима или невалидна, то тя ще бъде тълкувана в съответствие с действащия закон възможно най-близко с целите на двете страни в договора. Останалите условия в договора остават в сила.  КЛИЕНТА се отказва от правото си на съдебен процес при случай възникнал или свързан с този договор между него и “УЕБ АРТ” ЕООД.

Програмата за привличане на КЛИЕНТИ е на разположение на всички желаещи да я практикуват. Когато препоръчате програмата на ваш партньор и той заплати лиценза, ние ще удължим валидността на вашия лиценз с 3 месеца.

Цялостност – този договор представлява цялостното споразумение между страните и замества всички предишни и бъдещи устни или писмени споразумения между страните по отношение на целта представена тук.

Нищо в този договор явно или неявно, няма да даде права или средства, нито ще облагодетелства някой, ако това не е обявено официално.  Всяка от страните в този договор гарантира, че не е пречила, или по някакъв начин прехвърляла всички или част от правата осигурени от договора.


Последнa промяна: 19.03.2019 г.

Създайте си фирмен профил и изпробвайте Фактуриране