Инсталиране и настройка на API - версия 3.15

След като заплатите таксата за API ще получите API номер и секретен ключ, както и помощен PHP файл ClassFAPI.php.


Postman настройки

Authorization таб
Type: Basic Auth
Username: {{API_NUMBER}}
Password: {{API_KEY}}

Tests таб
var data = JSON.parse(responseBody);
postman.setEnvironmentVariable('API_NUMBER', ''); // между апострофите въведете API номера
postman.setEnvironmentVariable('API_KEY', ''); // между апострофите въведете API ключа

Тестов URL
https://fakturirane.com/api/v1/license_status


Пример за връзка чрез PHP и CURL

Запазете следния PHP код във файл fapi-settings.php.

<?php
$API_URL = 'получава се след регистрация и заявка за API';
$API_NUMBER = 'получава се след регистрация и заявка за API';
$API_KEY = 'получава се след регистрация и заявка за API';

// Помощна функция
function send_to_api($command, $data){
  global $API_NUMBER;
  global $API_KEY;
  $ch = curl_init();
  try{
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $API_URL.$command);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Authorization: Basic '. base64_encode($API_NUMBER.':'.$API_KEY)));
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($data));
    $response = curl_exec($ch);
    return json_decode($response);
  }catch (Exception $ex) {
    echo 'Грешка: '.$ex->getMessage();
  }finally{
    curl_close($ch);
  }
}
?>


Запишете следния код във файл fapi-example.php.

<?php
include('fapi-settings.php');
$command = 'document_list'; // API функция/команда
$data = array('type'=>1, 'limit'=>1); // масив с параметри
$result = send_to_api($command, $data); // изпълнение на функцията
print_r($result); // печат на резултата
?>


Настройка в PHP базирани системи

Освен чрез начина описан по-горе, можете да се свържете и чрез помощния PHP клас, който се предоставя на клиентите, които желаят да използват API. Копирайте файла ClassFAPI.php в public_html/ или друга папка на вашия хостинг, която е достъпна през уеб браузър, например /public_html/fapi/. Файлът съдържа PHP клас, който улеснява достъпа до API.

След това създайте нов PHP файл welcome.php и в него копирайте PHP кода от тук. В променливата $API_NUMBER въведете вашия ЕИК номер, а в $API_KEY - секретния ключ за достъп.

След това заредете във вашия уеб браузър адреса: http://вашия сайт/fapi/welcome.php.

Ако всичко е наред с инсталацията, тогава на екрана ще се зареди следното съобщение: "Добре дошли във Фактуриране API - версия 3.15!".


Delphi пример

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  Command, Data, Answer: string;
  DataToSend : TStringStream;
  LJsonValue: TJSONValue;
begin
  Command := 'document_statistics';
  Data := '{"type":"2","year":"2019"}';
  try
    DataToSend := TStringStream.Create(data, TEncoding.UTF8);
    try
      IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1.SSLOptions.Method := sslvTLSv1_2;
      IdHTTP1.IOHandler := IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1;
      IdHTTP1.Request.Accept := 'application/json';
      IdHTTP1.Request.ContentType := 'application/json';

      IdHTTP1.Request.BasicAuthentication := True;
      IdHTTP1.Request.Username := ''; // API номер
      IdHTTP1.Request.Password := ''; // API ключ

      Answer := IdHTTP1.Post('https://fakturirane.com/api/v1/' + Command, DataToSend);
    finally
      DataToSend.Free;
    end;

    if Answer <> '' then
    begin
      LJsonValue := TJSONObject.ParseJSONValue(TEncoding.UTF8.GetBytes(Answer), 0) as TJSONValue;
      try
        ShowMessage(LJsonValue.ToString);
      finally
        LJsonValue.Free;
      end;
    end;
  except
    on E: Exception do
      ShowMessage('Error: '+E.ToString);
  end;
end;
Създайте си акаунт и изпробвайте Фактуриране още сега