Вписване и изписване на количества с API

Функция/команда:warehouse_item_quantity
Предназначение:Използва се за вписване или изписване на количество на дадена стока.
Параметри: 1.codeАртикулен номер
2.quantity - Обект, който съдържа две полета:   -quantity - количество
  -price - доставна цена (при вписване) или продажна цена (при изписване)
Postman пример:https://fakturirane.com/api/v1/warehouse_item_quantity?code=DBDH-DD&quantity={"quantity":"5", "price":"10.43"}
Резултат: {
    "error": 0,
    "quantity": "34"
}
-error - код на грешка
-quantity - новата текуща наличност след вписването. Напр. 34
Възможни грешки: - Не е посочен артикулен номер. (801)
- Не е открит продукт с този артикулен номер. (802)
- Не е изпратен обект като втори параметър на функцията. (803)
- Не е зададено к-во във втория параметър на функцията (quantity). (804)
- Не е зададена цена във втория параметър на функцията (price). (805)
- Функцията е забранена да се използва от СУПТО. (2000)
Забележка:Ако количеството е без знак (положително), тогава операцията е вписване, ако количеството е отрицателно, тогава операцията е изписване.
Примерен PHP код: // Следният код се вмъква в примерния скрипт.

$item_code = 'BG-13321442';

$q = new StdClass();
$q->quantity = -5;
$q->price = 13;

$current_quantity = $FAPI->warehouse_item_quantity($item_code, $q);
if(isset($current_quantity)){
  echo 'Количеството е изписано. Нова текуща наличност на продукт с арт. номер '.$item_code.' е '.$current_quantity;
}
Създайте си акаунт и изпробвайте Фактуриране още сега